RIJSOORD / Rezoord
Een durrepie an de Waol

Rezoords dialect woordenboekie

          't Rezoors                     't Rijsoords

L  
laaidinge leidingen
lãen we, lãemut laten we
laet, laete laat, laten
laeter later
laje laden
lampie licht glaasje bier
langpòòters mug, mezik
lantères lantarens
lappieskôôpman lapjes koopman
lazze lazen lezen
lè me nou laat nou
lè me, lemme laten we
lee lag, leg, legt
lêêg leeg
lêêge lage
lêêgendijk lagendijk
leer ladder
lêêre leren
lêêsboekie leesboekje
leesde las
lêêuwerik leeuwerik
legge liggen
legt ligt
lejje lagen
lekent lijkt
lèst, laest, laost laatst
lèste, laeste, laoste laatste
lèt, laet laat
lèter, laeter later
lèteren, laetere latere
leve lawaai
levendighaid levendigheid
lie liet
liep tie liep hij
lieverlee geleidelijk
lijkent lijkt
lijssie lijstje
lilleke lelijke
lillijk lelijk
limenaoje limonade
linksom linksaf
loerden keek uit
longs't langs het
lôôn loon
lôôpe lopen
lôôpend lopend
lôôpende lopende
lôôpie vies in ge gète val je goed op
lôôppie loop je
lôôpt loopt
loos loods
lorreboer voddenman
losjeere logeren
lui mensen, lieden
luiachtighaaid gemakzucht
lukket, luk't lukt het
lulle praten
lussie lust je