RIJSOORD / Rezoord
Een durrepie an de Waol

Rezoords dialect woordenboekie

          't Rezoors                     't Rijsoords

G  
gaait, gait geit
gââñs gans
gajemar gaat u maar
ga'k gaat ik
gallege bretels
ganeme gaan we
gao ga
gaon gaan
gaone we gaan we
gaot gaat
gaot'm gaat hem
gaot ôk gaat het ook
garst gerst
gavve gaven
ge m'r geef maar
gebakke peere ellende
geborste gebarsten
gebouwe gebouwen
gebrèje gebraden
gebrocht gebracht
gedaen, gedèn gedaan
gedocht gedacht
gedronke gedronken
gedureg voortdurend
gêêl, ghêêl geheel
gêên geen
gêênêên niemand
gefielesteerd gefeliciteerd
gegeve gegeven
gehiete geheten
gehoeve gehoeven
gehonge gehangen
gehouwe gehouden
gejooge gejaagd
gekenne gekend
gekipt en gebroeit opgegroeid
gekomme gekomen, geweest
gekomme hebbe gekomen zijn
gekrege gekregen
geleeje, gelee geleden
geleze gelezen
gelôôp geloop
gelôôpe gelopen
geluije geluid
gelusse geluste
gemaokt gemaakt
gemêênte gemeente
gemêênterèd gemeenteraad
gemieterd gegooid
gemorreke, gemorke gemerkt
genêêns geeneens
genog, genogt genoeg
genome genomen
georreve geërfd
geraogie garage
geraogiebedrijf garagebedrijf
geregeld regelmatig
gereve geharkt
gerôôt geroot
gesjouwd getrokken
gesloge geslagen
geslôôpt kapot
gesmete gesmeten
gespanne gespannen
gesproke gesproken
gespronge gesprongen
gestierd gestuurd
gesturreve gestorven overleden
gète gaten
gètjie gaatje
geut goot
geutgat gootsteenafvoer, spoelbakafvoer
gevèrlijk gevaarlijk
gevonge gevonden
gevreeje gevrijd
gevroge gevraagd
gewarkt gewerkt
gewete geweten
geweun gewoon
geweund gewoond
geweune gewone
geweunweg gewoonweg
geworre geworden
gezaid gezegd
gezellug gezellig
gezellughaaid gezelligheid
gezope gedronken
ginge gingen
gingie ging je
ginneraal generaal
gistere gisteren
glad netjes
glèsie, glaessie glaasje
glijk gelijk, direct
glôôft gelooft
glôôk, glôôv'k geloof ik
glôôve geloven
glôôvie geloof je
glukkig gelukkig
goeiekòper goedkoper
goeiig goed
goeje goede
gong ging
gongdie, gongie ging hij
gonge gingen
gouwe gouden
grèg graag
grietjies grietjes, meisjes
griffermeerde gereformeerde
grip greppel
grôôs trots, blij
grôôte herrie veel lawaai
grôôte, grôôse grote
grôôter groter
grust gerust
grutter kruidenier
grutterswage kruideniers wagen
gruttersware kruidenierswaren
guil gemene vent
gunnop (we mon gunnop) daarheen ( we moeten daarheen)
gunte kant, gunnekant die kant
gunter ginds
gunterwaid daarginds, ginder, ginds, ginter
gweund gewoond