RIJSOORD / Rezoord
Een durrepie an de Waol

Rezoords dialect woordenboekie

          't Rezoors                     't Rijsoords

D  
da dat
da doe 'k demee wel dat doet ik straks wel
da doe t'r dat doet er
da fong 'k dat vond ik
da 'k dat ik
da komp dat komt
da se dat ze
da zek ie zegge dat zal ik je vertellen
dááñse dansen
daddeme dat we
daeg daag
daege dagen
daer daar
daerdeur daardoor
daerin daar in
daernae daarna
daerneast daarnaast
daervur daarvoor
dag hòòr ! gedag zeggen
dàge dagen
dajje dat je
dajjet dat je het
dak dat ik
da'k mee dat ik één
da'ker dat ik er
dalijk dadelijk zo met één
damme dat we
dan d'r dat er
dank ie dank je
daomes dames
daos daas, steekvlieg, paardenvlieg
das dat is
das 't dat is het
das te dat is te
das van mijn dat is van mij
das van zijn dat is van hem
dasse dat ze
dat 'r dat er
dat tie dat hij
datte datten dat de
dee deed
deeje deden, deed je
dêêmele lopen vervuilen
dêêmsteg, deemstige nevelig, lichte mist
d'êênigste de enige
dège dagen
dekseltie dekseltje
demee straks, zo meteen
den de
den oldijk de Noldijk
denèt zo even, daar straks
deñk denk ik
denke denken
dèr daar
dèr hemme daar hebben we
dèr sting daar stond
dèrnèst daarnaast
dèrom daarom
derrie modder, poep
dèrvoor daarvoor
deur door
deurbetaold doorbetaald
deurgelôôpe doorgelopen
deurgetrokke doorgetrokken
deurkuiere doorlopen
deurlôôpe doorlopen
deurploege doornemen
deurtrek doortocht, doortrek
deuze deze
die binne binne, binne binne die binnen zijn, zijn binnen
die d'r ok die er ook
dien die
diene werken
dier duur
dikkels dikwijls
diñchie dingetje
dinchies dingetjes
dinee diner
dinêêre dineren
dingers dingen
diñsdes dinsdags
dippertement departement
dissels distels
d'n de
d'n boof de bovenmeester
d'n bôôgert de boomgaard
d'n èène de één
d'n hort op vandoor gaan
d'n Oldijk de Noldijk
d'n tremdijk de tramdijk
doch dacht
doche dachten
doende bezig
doet 'm doet hem
doeter doet er
doezelt duizelt
domenee dominee
donderkoppies kikkervisjes
dôôd dood
dôôdbidder begrafenis ondernemer
dôôdgebete dood gebeten
dôôdgeweune doodgewone
dôôdop moe
dôôdouwerwesse dood ouderwetse
dôôie akkertie je gemak
dors durf
dorse durfde
dot veel
dotjie paar
d'r er, haar
d'r afvloge er af vlogen
d'r aige, d'r eige zich zelf, hun eigen, haarzelf
d'r al er al
d'r an te pas er bij
d'r as er als
d'r gezete daar gezeten, gewoond
d'r harses d'r hoofd
d'r lee er lag
d'r nest, d'r naest ernaast
d'r ok er ook
d'r op gong er op ging
d'r seker er zeker
d'r sting er stond
d'r stinge er stonden
d'r van er van
d'r voor er voor
d'r wazze, d'r wère er waren
drankkies dranken
drankkieszaekkie drankenzaak, slijterij
draofde draafde
d'rbij er bij
dreegster draagster
drek direct
drinke drinken
drok druk
drôôge drogen
drukke drukken
drusse drammen
dubbeltie dubbeltje
duie duiden
dul dol
durpspolletiek dorps politiek
durrep, durp dorp
durrepie dorpje
durrevie durf je
durt Dordt, Dordrecht
dut dit
dutte slapen, uiltje knappen,
duttop deze kant op
duuzendpôôt duizendpoot
duvel duivel
duveld valt
duzend duizend
duzende duizenden
dwaole dwalen
dwors dwars